Nedre Gimåns FVO

ÅRSMÖTE 2024

Nedre Gimåns FVOf

Plats: Bygdegården

Onsdag 20 Mars kl. 19,00

Vi bjuder på fika!

Välkomna!

                                       /NGFVOf

 

 

 

 

 

 

 

NEDRE GIMÅNS F.V.O


FÅRTJÄRN/ABBORRSJÖN

 


Fiskekort och regler för fiske!

DAGKORT 200:-
Max 3 ädelfiskar/kort.


Fiskekort är personliga. Vid swishbetalning skall NAMN på vilken 
eller vilka betalningen avser anges.

Tid behöver inte anges eftersom kortet gäller från kl 06,00 och ett dygn framåt.


Överträdelse mot Fiskevårdsområdets regler för fiske i områdets 
vatten innebär att kontrollavgift utfärdas. (Kontrollavgiften är
2000:- vid första överträdelse).


SWISH 123 610 97 48
Nedre Gimåns FVO


Välkomna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Nedre Gimåns fiskevårdsområdes årsstämma på Nordanede Bygdegård 2022-03-31

Närvarande: Anders Johansson, Gunnar Nordin, Robert Viklund, Mats-Erik Gustavsson, Barbro Andersson-Nordin

1. Ordförande hälsar välkommen och öppnande av mötet

2. Till ordförande för stämman valdes Anders Johansson

3. Till sekreterare för stämman valdes Mats-Erik Gustavsson

4. Till att justera dagens stämmoprotokoll valdes Robert Viklund och Barbro Andersson-Nordin

5. Dagordningen presenterades muntligt av ordförande Anders Johansson och godkändes av stämman

6. Att kallelse till stämman skett stadgeenligt fastställdes av stämman

7. Ordförande redogjorde för 2021-års verksamhetsberättelse och sekreteraren redogjorde kassaredovisningen i båda fallen muntligt. De båda redogörelserna godkändes av stämman.

8. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes av stämman.

9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

10. Val av funktionärer gjordes enligt valberedningens förslag:

a. Ordförande: Anders Johansson omval 1 år

b. Styrelseledamöter: Mats Pålsson omval 2 år

Robert Viklund omval 2 år

c. Styrelsesuppleanter: Tommy Nordin omval 2 år

d. Revisorer: Karl-Gustav Andersson omval 2 år

Barbro Andersson-Nordin omval 1 år

e. Revisorssuppleant: Niklas Dahlberg omval 1 år

11. Till valberedningen omvaldes Per Claesson, Mats-Erik Gustavsson och Kurt Lundberg.

12. Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar har inkommit

13. Fiske och åtgärdsplan 2022:

Kräftfiske: Förbud inom hela fiskevårdsområdet kvarstår.

Leringen: Styrelsen kontaktar Holms fvo för att få en redogörelse för vad som pågår angående utsättning av Gimå-öring. Länsstyrelsen kontaktas även för uppgift om kvarstående medel som utbetalas årligen enligt dom för Leringens reglering.

Norrsjön – Mellansjön: Ingen fisk sätts ut. Avvaktar om det pågående kräftprojektet kommer att medföra kostnader för fiskevårdsområdet. Provfiske efter kräftor utförs enligt tidigare år.

 

 

Abborrsjön: Utsättning av 150 st + 4-årig Bågedeöring och 1000 st 2-årig Gimå-öring. Inköp av 1 st vindskydd.

Fårtjärn: Utsättning av 300 kg Hornavanröding och i mån av tillgång 300 kg regnbåge. Inköp och komplettering av landgångar.

14. Stämman beslutade att nuvarande fiskekortspriser ej höjs.

Stämmoprotokoll anslås på anslagstavlan vid fd. affären senast 220414

 

 

 

 

Vid pennan

 

___________________________________

Mats-Erik Gustavsson

 

 

Justeras:

 

__________________________________ ________________________________

Robert Viklund Barbro Andersson-Nordin